2016年11月7日星期一

20161014 派炸弹记

bu zhi bu jue SER di si ge ren ye yao jie hun le
suo yi xy jiu xuan liao gen iphone 7 ma lai xi ya de launch date tong yi tian yue wo men chu lai chi fan
ke wu de vinvin kao wan shi liao hai bu yao chu lai gathering
ken ding shi zai jia bombom 2 hours + zuo facial 1 hour cai gan chu lai jian ren
hua bu duo suo jiu lai yi zhang da he zao la

binbin bu dong wei shen me na me zao ji jiu xian pao qu mai yi li hei pin guo
munyi jie jie dang ran yao jia fu shui fu de gen zhe qu la
duo nian bu jian, da jia dou yuan le bu sao

na me Dec 17 wo men jiu bu zui bu gui
shun bian bang ah ai may ti zao qing zhu shen ri

xia yi ge lun SER li mian di er nian qing de qiqi
00 gan jue hen duck power
jiu xi wang ta zai jie zai li bu yao fang qi la

~00~yeanyean~88~binbin~qq~munyi~aimay~yips~chunchun~xy~ngaigee
plus mr go2012年1月20日星期五

4th Year !st Sem

Dream Bakery~[080911] 

*00*binbin*sy*soomei*

Jogoya Baiga Buy1Free1~[041011]
*00*amay*yfung*syean*

mv shushi zammai~[201011]
*xmei*xying*wshing*syean*jbin*elvin*ngee*

redbox K~[211011]
*00*amay*syean*

behbeh jigulik~[241011]
*00*amay*syean*88*pchun*elvin*
dou seh zao zan hai ng hou yi c ah

shushiking buy1free1~[151111]
*jbin*amay*00*syean*wshing*

yipsss birthday~[021211]
@jaya1 shushi king
*jbin*wshing*syean*xying*dd*ngee*yipsss*elvin*00*pchun*88*

aimay birthday~[191211]
@ss2 wongkok
*yipsss*wshing*syean*00*amay*jbin*xmei*ngee*yfung*elvin*pchun*

2011~[231211]
*00*syean*wshing*yfung*

wshing & syean birthday~[180112]
@mv redbox
*00*jbin*wshing*syean*


Yea~[N]

2011年11月14日星期一

3rd year 2nd sem xx summary

batbat birthdayy~[26032011]

momo88 birthday at momo paradise

*88*ykit*pc*elvin*yip*jb*00*swlj*sy*xm*ngee*

shushi king bonanza~[13042011]
jaya one.. 

*yf*xying*jbin*sy*wshing*ngee*elvin*pc*88*

mv...bird deer park~[22052011]


*jb*ngee*sy*wshing*yf*yf mui*

melaka 1/2 day trip~[11062011]

met tian chyr thr, thx for the seafoods dinner!

*yf*wshing*sy*

redbox~[24062011]
mv..
k after presentation

*jb*yip*wshing*amay*syean*xying*myi*ngee*xmei*elvin*

2011年6月17日星期五

Genting Trip~[28022011-01032011]

cang haa hui intern ji chin yao c gan hui genting juin yat juin.
san zou lao lao cat dim gei jiao tong binbin hui kepong wan 00 sik zou can. ng zong yi KTM. dang gam loi sin lei. huh~!
kl sentral gam gam ying siong~
zong hai LRT lui bin gehh chunchun tong vinvin gorn ng chit tong ngo dei tong ban che, ngo dei yao gorn ng chit lao jiong fei bei hui dei, wai yao mai gor jiong dap haa yat ban che. dang hui dei geh tong c ying haa xiong sin.
uncle hou hou yan. ju dong bong ngo dei cong dong sip ying c.
hou mong gehh MPMUM--fungfung (tong yan bou peng on..?)
ban emo geh siu pang yao
yuin loi fungfung tong vinvin yao lou(kei sat hai hui 'roomate' geh)
1st World Hotel dang check in. dor jeh maymay gehh free fong gan..~
Theme Park ngo dei lei laa~ adult rm46. luk tiu hui wan, chunchun tong ji gei wan (kuin jor 65man gin tit lou).
*pao ma lai song*
*har?! zou wan liao?!*
pai dui dou ngo dei gor zan ging yin wa yao gor suin hai chut bin sekat jor fan ng dou lei, mou dak wan, wai yao hui gak lei wan fei fei..
ji hao hui wan ceh ceh. yi yin gam dor yan. bin dou lei gah. bai yat aaa~ pai pai haa yao lok sui, yao yiu danggg..~
SPACE SHOT!! sin tao dou ng gam chor gah(yue lao yue pa c). chor gor zan hou mou on quin gam, mang lai ju 00 man wan ng wan zan( 00juk ji dou meng hui chor gor zan mang gan lai ju fungfung man geh c hao fungfung geh sam cheng le. hahah~) gou gou~ aaa jor liong seng jiao siu ng teng, geng hou siu, lin gak lei geh ang mo dou siu, hahahah~ lok jor lei dou zong siu ng teng..
juk ji yao dak wan laa.
*sap sai* hui chor fei fei chui gorn sin.
lin chor liong ci. binbin tong vinvin zan hai.. hui dei ba seng kam goi sai kei ta yan.
chor dragon
oh~ bubble tea
xuan zhuan mu ba~
*yun yun*
yun yun de fungfung
yuin loi zui hao yat dui wan hor yi wan loi d. hor lin 00 gehh sei jor fo zong yiu bei yan bik dou 'cong gok'. cat dim chun c sao dong, wai yao walk walk ying siong le..
waiting for chunchun~~
mum yuin fun pai fan hui bombom..vinvin ban leng leng chun bei hui safari diao jin yu..~
.........................................
save jor gam loi dou hai ng gei dak geh laaYea~[N]

*00*binbin*aimay*syean*yfung*elvin*pchun*